Informacja o wznowieniu zajęć – ciąg dalszy

Drodzy rodzice, uczniowie. Wznowiliśmy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością realizacji podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej,  które przyjęły się z opinią pozytywną i radością uczniów. Możemy  obiektywnie sprawdzić i ocenić wiedzę uczniów w czasie zdalnego nauczania. Na ile to pozwoli będziemy chcieli pomóc uczniom w uzupełnieniu wiedzy i uzupełnić braki jeszcze przed końcem roku szkolnego. Dlatego rozpoczęliśmy konsultacje z uczniami, aby również klasy starsze mogły te straty nadrobić. Szczególnie klasa VIII, przed którą EGZAMIN.

Bardzo proszę o zapoznanie się z poszczególną wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa i podpisanie oświadczeń przyniesionych przez dzieci.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  WOJNACH KRUPACH

                      

 

          Wojny Krupy, dnia 25 maja 2020r.                      

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780),
 6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

Cel procedury:

1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

 1. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka
 2. Uczniowie
 3. Nauczyciele
 4. Pracownicy niepedagogiczni
 5. Dyrektor szkoły
 • 1

Zasady organizacji pracy w szkole

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny przebywania  i odbioru uczniów.
 3. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 4. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
 9. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w miarę do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 14. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 15. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 17. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 18. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 19. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 20. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 21. Pracownicy obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 22. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 23. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 24. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 25. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 26. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 27. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 28. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 29. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w pomieszczeniu do tego przygotowanym, rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 30. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy starszych zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 31. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

 

 • 2.

 

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

 

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (gorączka, duszności, kaszel, bóle brzucha) pozostają w domu i powiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z szkoły  dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji, zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
 6. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
 7. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 8. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 9. Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 10. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
 11. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 

 • 3.

Obowiązki nauczycieli

 

Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:

 1. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 2. Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu    w szkole.
 3. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
 4. Prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w miarę możliwości mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne.
 5. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
 6. Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej wyznaczeni nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami.
 7. Dokonują  pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby.
 8. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka   i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, pobytu w łazience.
 9. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 • 4

Obowiązki pracowników obsługi

 

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Codziennie dezynfekują toalety i umywalki minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł  i   powierzchnie płaskie w tym blaty stołów.
 4. Wietrzą  pomieszczenia , w których nie są  organizowane  zajęcia, co  najmniej raz na godzinę.
 5. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy wyrzucają rękawiczki, myją i dezynfekują ręce.
 • 6

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w   przedszkolu oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Nie  przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie,  izolacji.
 4. Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i   ze szkoły.
 5. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zasłaniania   twarzy podczas  kichania  czy  kasłania.
 7. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.
 8. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.
 • 8.

Postanowienia końcowe

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach

Andrzej Wyszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *